Produkty v košíku

Informácie o ochrane osobných údajov

Spoločnosť Zechmeister s.r.o. – Luxury People, Slovensko

Od 25. mája 2018 platia v oblasti ochrany údajov v celej Európe jednotné ustanovenia všeobecného nariadenia o ochrane údajov EÚ (RGPD). V nasledujúcich informáciách o ochrane údajov vás informujeme o spracovaní spoločnosťou Zechmeister s.r.o., Daniela Dlabača 21, 010 01 ŽIlina („LUXURY PEOPLE“ a / alebo „nás“ a / alebo „správca“) osobných údajov v súlade s RGPD a príslušnými právnymi predpismi o ochrane údajov.

Prečítajte si prosím pozorne naše informácie o ochrane údajov. V prípade akýchkoľvek otázok alebo pripomienok k našim informáciám o ochrane údajov nás kontaktujte na adrese info@luxurypeople.sk

1. Meno a kontaktné údaje spracovateľa

Tieto pokyny na ochranu údajov sa vzťahujú na spracovanie údajov spoločnosťou

LuxuryPeople
Zechmeister s.r.o. Daniela Dlabača 21 010 01 Žilina

Telefón: ………..

E-mailová adresa: info@luxurypeople.sk

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline

Konatelia :Bc. Norman Bystričan , MBA, Ondrej Hanisch

Daňový identifikačný kód: SK2121358349

Webové stránky: www.luxurypeople.sk

pre nasledujúce internetové stránky / aplikácie: https://www.luxurypeople.sk

2. Kontaktné údaje pre ochranu údajov

Pre ochranu údajov v spoločnosti sa môžete obrátiť na adrese:

LuxuryPeople
Zechmeister s.r.o.
Daniela Dlabača 21
010 01 Žilina
Telefón : …….
email : info@luxurypeople.sk

3. Účely spracúvania údajov, právny základ a oprávnené záujmy sledované prevádzkovateľom alebo treťou stranou a kategórie príjemcov

3.1. Prístup k našim webovým stránkam / aplikáciám

3.1.1. Súbory denníka

Zakaždým, keď vstúpite na internetové stránky / aplikácie, informácie sa odosielajú na server našej stránky / aplikácie prostredníctvom internetového prehliadača vášho terminálu, kde sú dočasne uložené v súboroch protokolu, tzv. Logovacích súboroch. Súbory údajov uložené v tomto prípade obsahujú nasledujúce údaje, ktoré sa uchovávajú, kým sa automaticky nevymažú: dátum a čas prístupu, názov požadovanej stránky, IP adresa požadujúceho zariadenia, referenčná URL (zdrojová adresa, z ktorej ste sa dostali na naše stránky) ), množstvo prenesených údajov, čas načítania, informácie o produkte a verzii, použitý prehliadač a meno vášho poskytovateľa internetových služieb.

Právnym princípom spracovania adresy IP je článok 6 ods. 1 písm. F) RGPD. Náš oprávnený záujem vyplýva z zabezpečenie plynulého spojenia, zabezpečenie pohodlného používania stránky / aplikácie, bezpečnosti a stability systému. Na základe týchto informácií nie je možný priamy odpočet vašej totožnosti, ani to nebudeme robiť my. Po dosiahnutí vyššie uvedených účelov sa údaje automaticky uložia a odstránia. Regulované intervaly mazania závisia od kritéria nevyhnutnosti.

3.1.2. Súbory cookie, sledovanie, doplnky sociálnych médií

Pre našu stránku / aplikáciu používame takzvané cookies, určité nástroje na sledovanie, spôsoby zacielenia a doplnky sociálnych médií. Použité postupy a spôsob, akým sa vaše údaje používajú na tento účel, sú podrobne vysvetlené nižšie.

3.2. Motivácia, vykonávanie a / alebo uzavretie zmluvy

3.2.1. Spracovanie údajov pri uzavretí zmluvy

Ak sa zaregistrujete na jednej z našich stránok / aplikácií a / alebo s nami uzavriete inú zmluvu, spracujeme údaje potrebné na uzavretie, vykonanie alebo ukončenie zmluvy s vami. Patria sem:

 • Meno a priezvisko
 • Fakturačná a dodacia adresa
 • emailová adresa
 • Fakturačné a platobné údaje
 • Dátum narodenia
 • Telefónne číslo

Právnym základom je článok 6 ods. 1 písm. A) a b) RGPD, tj. Údaje nám poskytujete na základe zmluvného vzťahu (napr. Správa účtu zákazníka / používateľa, plnenie kúpnej zmluvy, dodávka výrobcu) medzi vami a nami. Za účelom spracovania vašej e-mailovej adresy v prípade nákupu prostredníctvom našich stránok / aplikácií sme tiež zo zákona povinní zaslať elektronické potvrdenie objednávky (článok 6 ods. 1 písm. C) RGPD).

V rozsahu, v akom vaše údaje nepoužívame na reklamné účely, budeme údaje zhromaždené na vykonávanie zmluvy uchovávať počas trvania zmluvy, ako aj do uplynutia zákonných záručných práv resp. akýchkoľvek zmluvných záručných práv. Po uplynutí tejto lehoty uchovávame informácie požadované obchodným a daňovým zákonom súvisiacim so zmluvným vzťahom po dobu stanovenú zákonom. Počas tohto obdobia budú údaje opätovne spracované v prípade overenia vykonaného finančnou správou.

Na spracovanie kúpnych zmlúv prostredníctvom našich stránok / aplikácií je potrebné aj nasledujúce spracovanie údajov:

Vaše informácie o platbe sa odošlú poskytovateľom platobných služieb spracovávajúcim platby. Informácie o vašej doručovacej adrese sú poskytované našim logistickým spoločnostiam a prepravným partnerom. Aby sme zabezpečili, že dodávka tovaru prebehne v súlade s vašimi želaniami, zašleme v prípade potreby vašu e-mailovú adresu a prípadne telefónne číslo nami zaslanej logistickej spoločnosti alebo zodpovedným prepravným partnerom. Pred doručením vás môžu kontaktovať, aby s vami dohodli podrobnosti doručenia alebo oznámili doručenie. Takéto údaje sa prenášajú iba na uvedené účely.

3.2.2. Používanie údajov s cieľom zabrániť podvodom

Údaje, ktoré poskytnete v súvislosti s objednávkou, je možné použiť na overenie, či existuje atypický postup objednávania (napr. Súčasné objednanie väčšieho množstva tovaru na rovnakú adresu pomocou rôznych zákazníckych účtov). V zásade existuje legitímny záujem na vykonaní takéhoto overenia, aby sa zabránilo podvodným príkazom a priestupkom. Právnou zásadou spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. F) RGPD.

3.2.3. Prenos údajov k poskytovateľovi prepravných služieb

Za účelom dodania objednaného tovaru spolupracujeme s poskytovateľmi logistických služieb / prepravnými spoločnosťami a / alebo s prepravnými partnermi: Za účelom doručenia alebo oznámenia objednaného tovaru im môžeme zaslať nasledujúce údaje: Meno, priezvisko , poštová adresa a evtl. e-mailová adresa a telefónne číslo.

Právnou zásadou spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. B) RGPD.

3.3. Spracovanie údajov na reklamné účely

3.3.1. Inzerujte na portáli

V zásade máme oprávnený záujem na použití vašich údajov na marketingové účely. Nasledujúce údaje spracovávame pre naše vlastné marketingové účely a pre marketingové účely tretích strán: Meno, priezvisko, poštová adresa, evtl. rok narodenia. Okrem toho máme právo ukladať okrem uvedených údajov a ďalších osobných údajov zhromaždených o vás v súlade s právnymi ustanoveniami aj pre naše vlastné marketingové účely a pre marketingové účely tretích strán. Cieľom je poskytnúť vám reklamy zamerané výlučne na vaše skutočné alebo predpokladané potreby a neobťažovať vás zbytočnou reklamou. K prenosu údajov uložených v tejto súvislosti tretím stranám nedochádza. Okrem toho spoločnosť Luxury People pseudonymizuje / anonymizuje osobné údaje, ktoré sa o vás zhromažďujú na účely použitia pseudonymizovaných / anonymizovaných údajov na vlastné marketingové účely, ako aj na marketingové účely tretích strán (inzerentov).

Pseudonymizované / anonymizované údaje sa môžu použiť aj na poskytovanie individualizovaných reklám na internete s kontrolou reklamy poskytovateľmi služieb alebo agentúrami tretích strán.

Právnou zásadou použitia osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. F) RGPD.

Údaje o práve na odvolanie

V rozsahu, v akom vznesiete námietku, budú vaše údaje zablokované pre ďalšie spracovanie reklamy. Upozorňujeme, že vo výnimočných prípadoch môžu byť reklamné materiály zasielané dočasne aj po prijatí vašej námietky. Toto je technicky podmienené vzhľadom na čas na výber a neznamená to, že sme vašu námietku nezrealizovali.

3.3.2. Newsletter

Na našich stránkach / aplikáciách vám ponúkame možnosť prihlásiť sa na odber nášho bulletinu. Aby sme pri zadávaní e-mailovej adresy nezadali žiadne chyby, používame takzvaný postup zdvojnásobenia (postup DOI): Po zadaní vašej e-mailovej adresy do registračného poľa a udelení súhlasu s prijímaním noviniek vám pošleme potvrdenie odkaz na zadanú adresu. Iba po kliknutí na tento potvrdzovací odkaz bude vaša e-mailová adresa uvedená v našom zozname adries pre zasielanie noviniek. Právnym základom pre spracovanie týchto údajov je článok 6 ods. 1 písm. A) RGPD.

Označenie práva na zrušenie

Svoj súhlas môžete kedykoľvek s účinnosťou do budúcnosti odvolať zaslaním e-mailu na adresu info@luxurypeople.sk alebo jeho odhlásením na konci každého newsletteru.

3.3.3. E-mailom odporúčanie produktov

Ako existujúci zákazník nášho internetového obchodu budete pravidelne dostávať odporúčania produktov e-mailom. Tieto produktové odporúčania poskytujeme my, či už ste sa prihlásili na odber noviniek alebo nie. V tejto súvislosti používame e-mailovú adresu, ktorú ste zadali počas nákupu, na propagáciu tovaru alebo služieb podobných tým, ktoré ste si u nás zakúpili na základe už zadanej objednávky. Právnym základom pre toto spracúvanie údajov je článok 6 ods. 1 písm. F) RGPD.

Označenie práva na odvolanie

Kedykoľvek môžete vzniesť námietku proti prijatiu odporúčaní k produktu s účinnosťou do budúcnosti zaslaním e-mailu na adresu info@luxurypeople.sk alebo prostredníctvom voľby na konci každého e-mailu s odporúčaním k produktu, bez toho, aby vám vznikli akékoľvek ďalšie náklady okrem nákladov na prenos o základných tarifách.

3.3.4.Cenové súťaže

Ak sa zaregistrujete do súťaží o ceny organizovaných spoločnosťou Luxury People, použijeme údaje poskytnuté počas registrácie na účely vykonania vstupnej zmluvy, najmä na informovanie o výhrách a prípadne na inzerovanie našich ponúk a / alebo ponúk našich partnerov v súťaži o ceny. Podrobné informácie nájdete v príslušných vstupných podmienkach pre príslušnú výhernú súťaž. Právnym základom pre toto spracúvanie údajov je článok 6 ods. 1 písm. A) RGPD, článok 6 ods. 1 písm. B) RGPD a článok 6 ods. 1 písm. F) RGPD.

3.4.Online prítomnosť a optimalizácia webových stránok

3.4.1 Súbory cookie – všeobecné informácie

Na rôznych stránkach používame cookies, aby sme návštevu nášho webu zatraktívnili a umožnili použitie určitých funkcií a štatisticky analyzovali používanie našich stránok. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré váš prehliadač automaticky vytvára a ktoré sa ukladajú do vášho zariadenia (laptop, tablet, smartphone atď.), Keď navštívite našu stránku. Súbory cookie neovplyvňujú vaše zariadenie, neobsahujú vírusy, trójske kone ani iný škodlivý softvér. V cookies sú uložené informácie, ktoré vedú k spojeniu s použitým terminálom. To však nevyhnutne neznamená, že budeme informovaní o vašej totožnosti.

Väčšina súborov cookie, ktoré používame, sa po skončení relácie prehliadača odstráni („súbory cookie relácie“). Na základe nich vám môžeme napríklad poskytnúť informácie o nákupnom košíku na úrovni stránok, prostredníctvom ktorých uvidíte, koľko položiek je v nákupnom košíku a aká je vaša aktuálna hodnota nákupu. Ostatné súbory cookie zostávajú vo vašom počítači a umožňujú nám rozpoznať váš počítač pri ďalšej návšteve (trvalé súbory cookie). Tieto súbory cookie slúžia najmä na to, aby bola naša ponuka priateľská, efektívna a bezpečná. Tieto súbory vám napríklad môžu na stránke umožniť zobraziť informácie prispôsobené vašim záujmom.

Samozrejme môžete svoj prehliadač nakonfigurovať tak, aby na vašom prístroji neukladal cookies. Funkcia pomoci na paneli s ponukami väčšiny webových prehľadávačov vám ukáže, ako zabrániť vášmu prehliadaču v prijímaní nových cookies, ako spoznať prehliadač, keď dostanete nový cookie ako vymazať všetky už prijaté cookies a ako ich môžete v budúcnosti zablokovať.

Postupujte takto:

V prehliadači Internet Explorer:

 1. V ponuke „Extrahovať“ vyberte položku „Možnosti Internetu“.

 2. Kliknite na kartu „Ochrana údajov“.

 3. Teraz môžete vykonať nastavenia zabezpečenia pre oblasť Internetu. Tu nastavujete, či a ktoré cookies sú akceptované alebo odmietnuté.

 4. Potvrďte nastavenie pomocou „OK“.

V prehliadači Firefox:

 1. V ponuke „Extrahovať“ vyberte bod Nastavenia.

 2. Kliknite na „Ochrana údajov“.

 3. V rozbaľovacej ponuke zvoľte možnosť „Vytvoriť na základe používateľom definovaných nastavení“.

 4. Teraz môžete nastaviť, či chcete alebo nechcete prijímať cookies, ako dlho ich chcete uchovať, a môžete pridať výnimky na stránky, z ktorých chcete cookies prijímať alebo blokovať.

 5. Potvrďte nastavenie pomocou „OK“.

V prehliadači Google Chrome:

 1. Kliknite na ponuku Chrome na paneli so symbolmi prehliadača.

 2. Teraz zvoľte „Nastavenia“.

 3. Kliknite na možnosť „Zobraziť rozšírené nastavenia“.

 4. Kliknite na položky „Ochrana údajov“ a „Nastavenia obsahu“.

  • V časti „Súbory cookie“ môžete vykonať nasledujúce nastavenia súborov cookie:

  • Odstrániť cookies

  • Predvolene blokujte súbory cookie

  • Po zatvorení prehliadača predvolene odstráňte súbory cookie a údaje o stránkach

  • Povoľte výnimky pre súbory cookie z určitých webov alebo domén

Upozorňujeme však, že nebudete môcť využívať všetky funkcie tohto servera.

Pokiaľ sú tieto cookies a / alebo informácie obsiahnuté v osobných údajoch, je právnym základom pre spracovanie údajov článok 6 ods. 1 lit. f) RGPD. Náš záujem o optimalizáciu našej stránky sa považuje za oprávnený v zmysle vyššie uvedeného ustanovenia.

3.4.2. Google Analytics

Za účelom správnej konfigurácie a neustálej optimalizácie našich stránok používame na základe článku 6 odsek 1 písmeno f) RGPD, Google Analytics, službu webovej analýzy spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko (“ Google “). Google Analytics používa takzvané „cookies“, textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači a ktoré umožňujú analýzu použitia stránky. V tejto súvislosti sa vytvárajú pseudonymné užívateľské profily a používajú sa cookies. Informácie generované súborom cookie týkajúce sa vášho používania stránky, ako aj

 • typ / verzia prehliadača,

 • použitý operačný systém, Sprostredkovateľ URL (predtým navštívená stránka),

 • Názov hostiteľa prístupového počítača (IP adresa), vyžiadať čas na server

Na žiadosť prevádzkovateľa tejto webovej stránky použije Google tieto informácie na vyhodnotenie používania webovej stránky, na zostavenie správ o aktivite webovej stránky a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s aktivitou webovej stránky a používaním internetu. IP adresa poskytnutá ako súčasť služby Google Analytics nebude prepojená s inými údajmi Google. Ukladaniu cookies môžete zabrániť príslušným nastavením softvéru vášho prehliadača; uvedomte si však, že ak tak urobíte, nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Môžete tiež zabrániť spoločnosti Google v zhromažďovaní údajov generovaných súbormi cookie týkajúcich sa vášho používania webových stránok (vrátane vašej adresy IP) a spracovania týchto údajov spoločnosťou Google stiahnutím a inštaláciou doplnkov dostupných na nasledujúcom odkaze: tools.google. com / dlpage / gaoptout? hl = de.

Ako alternatívu k doplnku prehliadača, najmä pre prehliadače na mobilných zariadeniach, môžete zabrániť službe Google Analytics v zhromažďovaní údajov kliknutím na tento odkaz. Bude nastavený súbor cookie Opt-Out, ktorý zabráni zhromažďovaniu vašich údajov v budúcnosti pri návšteve stránky. Opt-Out cookie je platný iba v tomto prehliadači a iba pre našu stránku a je uložený vo vašom zariadení. Ak z vášho prehliadača vymažete cookies, budete musieť preinštalovať cookie. Ďalšie informácie o ochrane údajov nástroja Google Analytics nájdete na webových stránkach spoločnosti Google na adrese: https://support.google.com

3.4.3. Analýza“Adjust“

Aplikácia LUXURY PEOPLE využíva technológiu analýzy „adjust“ od firmy adjust GmbH, Saarbrücker Str. 37a, 10405 Berlín, Nemecko. Aplikácia Adjust používa adresy IP a Max adresy používateľa výlučne na anonymnú analýzu. To neumožňuje nadviazať priame spojenie s jednotlivcom. Informácie zhromaždené používaním budú použité iba na analýzu funkcie a používania aplikácie vytvorením anonymizovaných hodnotení. Analýzy sa používajú výlučne na účely prieskumu trhu, ako aj z hľadiska optimalizácie a konfigurácie aplikácií. Tu môžete zakázať funkciu v nastaveniach zariadenia.

Právnym základom pre toto použitie údajov je článok 6 ods. 1 f) RGPD.

Tu môžete zakázať funkciu v nastaveniach zariadenia.

3.4.4. Localytics

Aplikácia LUXURY PEOPLE využíva aj služby od Localytics. Pre lepšie pochopenie použitia našej aplikácie analyzujeme napr. ako často sa zobrazovala aplikácia a aké produkty ste si pozreli. Vaše údaje sa používajú výlučne pseudonymným spôsobom a neumožňujú nám vás identifikovať ako osobu.

Právnym základom pre spracúvanie údajov je článok 6 ods. 1 f) RGPD. Analýzu môžete kedykoľvek vypnúť v nastaveniach svojho zariadenia (v systéme iOS v nastaveniach vypnite možnosť Odosielať údaje o využití, v systéme Android priamo v nastaveniach v ponuke aplikácie).

3.5. Targeting (Cielenie)

Takzvané cieľové opatrenia uvedené nižšie a nami používané sa uskutočňujú na základe článku 6 ods. 1 písm. F) RGPD (oprávnený záujem). Používame opatrenia na zacielenie, ktoré používame na zabezpečenie toho, aby sa na vašich zariadeniach zobrazovali iba reklamy založené na vašich skutočných alebo vnímaných záujmoch a aby sme vás nerušili reklamami, ktoré vás nezaujímajú.

3.5.1. Location Targeting (Zacielenie na miesto)

Na našom webe sa súbory cookie používajú na zhromažďovanie a vyhodnocovanie informácií s cieľom optimalizovať reklamu. Medzi tieto informácie patria napr. údaje o stránkach, ktoré ste si prezerali na našich webových stránkach / aplikáciách. Zhromažďovanie a hodnotenie sa vykonáva výhradne pseudonymným spôsobom a neumožňuje nám vás identifikovať. Súvisia najmä informácie, ktoré nesúvisia s osobnými údajmi o vás. Na základe týchto informácií môžeme na našich stránkach zobraziť ponuky, ktoré sú špeciálne prispôsobené vašim záujmom, a to v dôsledku vášho predchádzajúceho správania používateľov.

3.5.2. Retargeting

Ďalej používame technológie opätovného zacielenia od externých dodávateľov, ako sú napr. Pixel od spoločnosti Facebook Ireland Limited, 4 GRAND CANAL SQUARE, GRAND CANAL HARBOR, D2 Dublin („Facebook). Opätovné zacielenie nám umožňuje, aby sme pre vás našu online ponuku zaujímavejšie. Týmto spôsobom môžeme konkrétne zacieliť na týchto používateľov prostredníctvom online reklám, ktorí už prejavili záujem o náš obchod a produkty na našich partnerských stránkach. Zo štúdií vieme, že zobrazovanie prispôsobenej reklamy založenej na záujmoch používateľa internetu je zaujímavejšie ako reklama, ktorá nemá taký osobný odkaz. Tu môžete vzniesť námietku proti zhromažďovaniu údajov spoločnosťou Facebook.

Na tento účel sa nastaví súbor cookie, pomocou ktorého sa zhromažďujú údaje, ktoré vás zaujímajú, pomocou pseudonymov. Tieto informácie sa používajú na zobrazovanie záujmovo orientovaných reklám o našich ponukách na našich partnerských stránkach. Neukladajú sa žiadne osobné informácie a žiadny užívateľský profil nebude zlúčený s vašimi osobnými údajmi.

Tu môžete vypnúť zhromažďovanie údajov na účely prispôsobenej reklamy. Potom nastavíme súbor cookie, ktorý natrvalo zabráni zhromažďovaniu údajov, pokiaľ tento súbor cookie nevymažete konkrétne vo svojom prehliadači alebo pomocou funkcie „Odstrániť všetky súbory cookie“. Námietku môžete kedykoľvek zopakovať.

3.5.3. Google Adwords

Naše webové stránky používajú službu Google Adwords. Google AdWords je online reklamný program pre spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko („Google“).

V tejto súvislosti používame funkciu remarketingu v rámci služby Google AdWords. Vďaka funkcii Remarketing môžeme používateľom našich stránok zobrazovať reklamu na základe ich záujmov na iných weboch v Reklamnej sieti Google (na samotnom Google, takzvanom „Google Ads“ alebo na iných webových stránkach). Z tohto dôvodu sa analyzuje interakcia používateľov na našom webe, napr. z ktorých ponúk používateľ zaujal, aby mohol používateľom na iných stránkach zobrazovať cielenú reklamu aj po návšteve našej stránky. Za týmto účelom Google ukladá určitý počet do prehľadávačov používateľov, ktorí pristupujú k určitým službám alebo webovým stránkam Google v Reklamnej sieti Google. Toto číslo, nazývané „cookie“, zaznamenáva návštevy týchto používateľov. Toto číslo sa používa na jednoznačnú identifikáciu webového prehľadávača na konkrétnom počítači a na neidentifikáciu osoby; nie sú uložené žiadne osobné údaje. Právnym základom pre spracúvanie týchto údajov je článok 6 ods. 1 písm. F) RGPD.

Používanie súborov cookie spoločnosťou Google môžete zakázať kliknutím na odkaz uvedený nižšie a stiahnutím a inštaláciou tam uvedeného doplnku: www.google.com/settings/ads/plugin.

Viac informácií o remarketingu Google a vyhlásení o ochrane údajov Google nájdete na stránke www.google.com/privacy/ads/.

3.6. Klientsky účet / užívateľský účet

Aby sme vám poskytli čo najväčšie pohodlie, ponúkame trvalé uloženie vašich osobných údajov v hesle chránenom klientskom / používateľskom účte.

Vytvorenie zákazníckeho účtu je dobrovoľné. Ak si vytvoríte zákaznícky účet, bude sa tu spracovávať vaše zhromaždené údaje podľa článku 6 ods. 1 písm. B) RGPD. Po vytvorení klientskeho účtu už nie je potrebné znova zadávať údaje. Okrem toho môžete kedykoľvek zobraziť a upraviť údaje uložené vo vašom zákazníckom účte.

Iba ak chcete zadávať objednávky prostredníctvom našej stránky / aplikácie, je pre realizáciu zmluvy povinné otvorenie zákazníckeho účtu.

Pri vytváraní zákazníckeho účtu musíte okrem údajov požadovaných pri objednávke uviesť aj svoje vlastné heslo. Toto sa spolu s vašou e-mailovou adresou používa na prístup k vášmu zákazníckemu účtu. Zaobchádzajte s dôvernými osobnými údajmi a predovšetkým ich neposkytujte neoprávneným tretím stranám. Pamätajte, že aj keď opustíte našu stránku, budete automaticky prihlásení, pokiaľ nie ste aktívne odhlásení.

Svoj zákaznícky účet môžete kedykoľvek odstrániť. Upozorňujeme však, že to neznamená, že údaje o zákazníckych účtoch je možné po objednaní u nás vymazať. K vymazaniu vašich údajov dôjde automaticky po uplynutí platnosti našich úložných, obchodných a daňových povinností. Právnym základom pre toto ďalšie spracúvanie údajov je článok 6 odsek 1 písmeno c) RGPD ako aj článok 6 ods. 1 písmeno f) RGPD.

3.7. Kontakt

Môžete nás kontaktovať niekoľkými spôsobmi. E-mailom, telefónom alebo poštou. Keď nás kontaktujete, osobné údaje, ktoré nám poskytnete, použijeme dobrovoľne, výlučne na účely kontaktovania vás a spracovania vašej žiadosti. Právnym základom pre toto spracúvanie údajov je článok 6 ods. 1 písm. A), článok 6 ods. 1 písm. B), článok 6 ods. 1 písm. C) RGPD a článok 6 ods. 1 písm. F) RGPD.

3.8. Pluginy sociálnych médií

Na našom webe používame sociálne doplnky z rôznych sociálnych sietí, založené na článku 6 ods. 1), lit. f) RGPD na zviditeľnenie našej spoločnosti. Hlavný obchodný cieľ je potrebné považovať za oprávnený záujem v zmysle RGPD. Zodpovednosť za použitie v súlade s predpismi o ochrane údajov musí byť zaručená každým poskytovateľom.

Podrobnosti o účele a rozsahu zhromažďovania údajov, ako aj o ďalšom spracovaní a použití údajov týmto poskytovateľom, ako aj o súvisiacich právach a možnostiach ochrany súkromia, nájdete v zásadách ochrany súkromia poskytovateľa, na ktoré odkazujeme v nasledujúcom.

Odhlásením zo stránok sociálnych médií a odstránením súborov cookie môžete zabrániť sociálnym sieťam v priradení informácií zhromaždených k vášmu používateľskému účtu sociálnej siete počas vašej návštevy portálu luxurypeople.sk. Ak nechcete, aby sociálne siete smerovali údaje zhromaždené prostredníctvom našej stránky priamo do vášho profilu, musíte sa pred návštevou našej stránky odpojiť od príslušných sociálnych sietí.

3.9. Platba

Používame resp. vaše platobné údaje zhromažďujeme za účelom spracovania platieb, napr. keď si kupujete produkt a / alebo službu z www.luxurypeople.sk. V závislosti na spôsobe platby poskytneme informácie o platbe tretím stranám (napr. Keď platíte kreditnou kartou vášmu poskytovateľovi kreditných kariet). rovnako ako prípadne sprostredkovateľskí poskytovatelia platieb, ako napríklad Stripe, Kalifornia, Spojené štáty americké. Viac informácií o ochrane údajov Stripe nájdete tu: https://stripe.com/en.

Právnym základom pre toto spracúvanie údajov je článok 6 ods. 1 písm. A), článok 6 ods. 1 písm. B) RGPD a článok 6 ods. 1 písm. F) RGPD.

Ak platíte v hotovosti na dobierku, vaše dodacie a platobné termíny budú odovzdané nášmu dodávateľskému partnerovi na účely prenosu a prijatia platby.

4. Príjemcovia z krajín mimo EÚ

Okrem vyššie popísaného spracovania vaše údaje neposielame príjemcom mimo Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru. Takéto spracovanie zahŕňa prenos údajov na serveri nami poskytovaných sledovacích technológií. Tieto servery sa nachádzajú v USA. Údaje sa prenášajú na základe takzvanej štandardnej zmluvnej doložky Európskej komisie.

5. Vaše práva

Okrem práva na odvolanie udeleného súhlasu máte aj nasledujúce ďalšie práva, ak platia príslušné právne podmienky:

 • právo na informácie o vašich osobných údajoch, ktoré máme uložené (čl. 15 RGPD), najmä môžete požadovať informácie o účele spracúvania, kategórii osobných údajov, kategóriách príjemcov, ktorým boli informácie sprístupnené, lehote plánované úložisko, zdroj údajov, pokiaľ neboli zhromaždené priamo od vás;

 • právo na opravu nesprávnych informácií alebo na doplnenie správnych údajov (čl. 16 RGPD),

 • právo na vymazanie vašich údajov, ktoré sú u nás uložené (článok 17 RGPD), pokiaľ nie je potrebné dodržiavať zákonné alebo zmluvné lehoty na uchovávanie alebo iné zákonné povinnosti týkajúce sa ďalšieho uchovávania,

 • právo na obmedzenie spracovania vašich údajov (článok 18 RGPD), pokiaľ namietate proti presnosti údajov, ak je spracovanie nezákonné, ale vy ich odmietnete vymazať a tieto údaje už nepotrebujeme, ale máte odmietol spracovanie údajov za účelom uplatnenia alebo obrany vašich právnych nárokov v súlade s článkom 21 RGPD,

 • právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 RGPD, tj. právo požadovať prenos vybraných údajov, ktoré sú o nás uložené, v spoločnom, elektronickom formáte alebo požadovať prenos inej zodpovednej osobe

 • právo podať sťažnosť príslušnému orgánu dozoru nad ochranou údajov. Spravidla sa môžete obrátiť na dozorný orgán v oblasti bydliska alebo miesta výkonu práce / sídla spoločnosti.

Vyššie uvedené práva môžete uplatniť na adrese info@luxurypeople.sk

5.2. Právo na odvolanie

V podmienkach umenia. 21 ods. 1 RGPD, spracovanie údajov možno napadnúť z dôvodov vyplývajúcich z konkrétnej situácie dotknutej osoby.

Vyššie uvedené všeobecné právo na námietku sa vzťahuje na všetky účely spracúvania opísané v tomto vyhlásení o ochrane údajov, ktoré sa spracúvajú podľa článku 6 ods. 1 písm. F) RGPD. Na rozdiel od osobitného práva namietať proti spracovaniu údajov na reklamné účely sme podľa RGPD povinní vykonať takúto všeobecnú námietku, ak nám uvediete dôvody veľkého významu (napríklad možné nebezpečenstvo pre život alebo zdravie).

5.3. Právo na odvolanie

V podmienkach umenia. 21 ods. 1 RGPD môže byť spracovanie údajov napadnuté z dôvodov vyplývajúcich z konkrétnej situácie dotknutej osoby.

V rozsahu, v akom spracúvame údaje na základe vášho súhlasu, máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu neznamená, že spracovanie údajov vykonávané na základe súhlasu až do doby odvolania sa stane neúčinným.

Luxusné značky zaručenej kvality 

Možnosť platby kartou /Paypall/ Apple Pay/ Google Pay

Dodanie ihneď zo skladu v Taliansku

Nízka cena dopravy

Možnosť vrátenia tovaru do 14 dní