Produkty v košíku

Všeobecné podmienky

Dôležité informácie o nákupoch uskutočnených v spoločnosti Zechmeister, s.r.o. – LuxuryPeople.sk

1. Uzavretie zmluvy

Prezentácia tovaru v internetovom obchode nepredstavuje zákonom povinnú ponuku, ale iba nepovinný online katalóg. Kliknutím na tlačidlo „Objednať a zaplatiť“ vložíte do nákupného košíka povinnú objednávku tovaru. Kliknutím na tlačidlo „Objednať a zaplatiť“ výslovne potvrdzujete, že ak vašu objednávku prijmeme, budete povinný zaplatiť príslušnú kúpnu cenu objednávky. Potvrdenie o prijatí objednávky sa vydáva okamžite po odoslaní objednávky a nepredstavuje prijatie zmluvy. Vašu objednávku prijmeme zaslaním potvrdenia objednávky e-mailom alebo zaslaním tovaru do dvoch dní.

2. POKYNY TÝKAJÚCE SA ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

Právo na odstúpenie

Podľa zákona máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodov do 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď vy alebo tretia strana iná ako vami označený dopravca vstúpia do fyzického vlastníctva tovaru. Aby ste mohli využiť svoje právo na odstúpenie, musíte nás informovať o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy pomocou jednoznačného vyhlásenia (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom). Môžete použiť model výberu nižšie; jeho použitie však nie je povinné. Na dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy postačuje zaslať oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie pred uplynutím lehoty na odstúpenie.

Dôvody odstúpenia

Ak odstúpite od tejto zmluvy, vrátime vám bez zbytočného odkladu všetky platby, ktoré sme od vás dostali, vrátane nákladov na doručenie (s výnimkou ďalších nákladov z dôvodu, že ste si vybrali iný spôsob doručenia, ako je najlacnejšie štandardné doručenie, aké ponúkame) a , v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď sme informovaní o vašom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy. Túto refundáciu vykonáme rovnakým spôsobom platby, aký bol použitý pri pôvodnej transakcii, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s inými prostriedkami alebo ak ste nezaplatili vrátením peňazí; V dôsledku vrátenia peňazí vám v žiadnom prípade nebudú účtované žiadne poplatky. Vrátenie peňazí môžeme odložiť až do dátumu, keď dostaneme tovar späť, alebo kým nám neposkytnete dôkaz, že ste tovar vrátili, pričom bude platný najbližší dátum. Tovar môžete vrátiť alebo odovzdať kuriérovi FAN bez zbytočného odkladu, v každom prípade však maximálne do 14 dní odo dňa, keď ste nás informovali o odstúpení od tejto zmluvy. Lehota je dodržaná, ak je tovar vrátený pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Náklady na vrátenie tovaru ponesieme my. Zodpovedáte iba za zníženie hodnoty tovaru vyplývajúce z manipulácie, iné ako tie, ktoré sú potrebné na zistenie povahy, vlastností a fungovania tovaru.

KONIEC POKYNOV NA ODSTÚPENIE OD FORMULA

Vyplňte a vráťte tento formulár na nasledujúcu adresu, iba ak chcete odstúpiť od zmluvy: Týmto vás informujem * o mojom / našom odstúpení * od zmluvy: týkajúce sa predaja nasledujúceho tovaru *: poskytovanie nasledujúcich služieb *: objednané dňa * / prijaté dňa *: Meno (-á) spotrebiteľa (-ov): Adresa (-y) spotrebiteľa (-ov): Podpis spotrebiteľa (-ov), iba ak je tento formulár oznámený na papieri: Dátum ________________________________

* Vymaž ako sa nehodí.

3. Výnimky z práva na odstúpenie od zmluvy

V súlade s čl. 16 Pohotovostného nariadenia č. 34/2014 o právach spotrebiteľa v zmluvách uzatváraných s odborníkmi sa právo na odstúpenie nevzťahuje na zmluvy o dodávke tovaru, ktoré neboli montované a ktoré si vyžadujú individuálny výber alebo určenie spotrebiteľa alebo ktoré sú jednoznačne upravené, ako aj pre zmluvy o dodávke zapečateného tovaru, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo hygieny, ak bol po dodaní odpečatený.

4. Právo na vrátenie do 100 dní od prijatia tovaru

Okrem vyššie uvedeného zákonného práva na odstúpenie od zmluvy vám poskytujeme záruku vrátenia po dobu 100 dní od prevzatia tovaru. Zmluvu tak môžete zrušiť aj po uplynutí 14-dennej lehoty na odstúpenie od zmluvy tým, že nám vrátite tovar do 100 dní od prijatia (lehota začína plynúť deň po prevzatí tovaru), pokiaľ je tovar v originálne balenie a sú kompletné a pokiaľ sa nepoužívajú alebo nepoškodia a pokiaľ nepredstavujú tovar vyrobený podľa špecifikácií spotrebiteľa alebo ktorý je jednoznačne na mieru, alebo tovar, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo hygieny ak boli po dodaní odpečatené. Zásielka postačuje na dodržanie termínu. Tovar musí byť odoslaný späť na LuxuryPeople.sk
ID 93827392
Zásielkovňa s.r.o.
Kopčianska 92/A
851 01 Bratislava

Záruka vrátenia dohodnutá v zmluve nemá vplyv na vaše práva a právne nároky. Najmä vaše zákonné právo na odstúpenie a vaše zákonné záručné práva zostávajú nezmenené, či už je tovar v originálnom balení alebo nie.

5.Preprava

Dodávky sú v zásade platné iba na Slovensku. Preprava tovaru sa vykonáva iba v množstvách typických pre domácnosť a tovar sa prepravuje iba pre konečných spotrebiteľov.

6.Záruka

Ak má dodaný tovar zjavné materiálne alebo výrobné chyby, vrátane vád vznikajúcich pri preprave, okamžite reklamujte nás alebo zamestnanca dopravcu, ktorý tovar dodáva. Nepodanie sťažnosti však nemá žiadny vplyv na vaše zákonné práva. U všetkých vád zakúpeného tovaru, ktoré sa vyskytnú počas zákonnej záručnej doby, máte možnosť požiadať o uvedenie tovaru do súladu, o odstránenie vád / novú dodávku a – ak sú splnené zákonné požiadavky – ďalšie zníženie ceny alebo stiahnutie v prípade škôd, vrátane vymáhania škôd a náhrady vašich výdavkov.

7. Prepravné náklady

Vaša objednávka zadaná na stránke LuxuryPeople.sk je odoslaná bezplatne.

8. Platba

Platbu je možné uskutočniť hlavne prostredníctvom Paypall, na dobierku alebo kreditnou / debetnou kartou (MasterCard, Maestro a Visa). Na rýchlu platbu v hotovosti nebudú uplatnené žiadne zľavy. Vyhradzujeme si právo ponúknuť konkrétne spôsoby platby iba pre požadované doručenie, napríklad iba spôsoby poistenia nášho úverového rizika.

Platba kreditnou

Zaplaťte ihneď počas procesu objednávky zadaním údajov o svojej kreditnej karte. Po odoslaní bude z vašej kreditnej karty odpísaná skutočná fakturovaná suma, prípadne po odpočítaní zliav, poukážok atď. Tovar, ktorý bol vyrobený podľa špecifikácií zákazníka alebo ktorý je jednoznačne prispôsobený, vedie k okamžitému zaúčtovaniu sumy na vašu kreditnú kartu so skutočnou fakturovanou sumou po odpočítaní zliav, poukážok atď.

Platba v hotovosti na dobierku

Platba za tovar bude vykonaná v hotovosti pri doručení balíka vo výške uvedenej na faktúre. V prípade výberu podľa časti 2 sa vrátenie platby uskutoční bankovým prevodom. Na to potrebujeme vaše bankové údaje, ktoré je možné ľahko a bezpečne uložiť na účet zákazníka. Vyhradzujeme si právo vystaviť poukaz s hodnotou rovnajúcou sa vrátenému tovaru, ak po opakovaných varovaniach nezadáte svoje bankové údaje.

9. Ceny

Naše ceny sú vyjadrené v EUR a obsahujú DPH, ktorá je povinná.

10. Rezervácia tovaru

Až do úplného zaplatenia zostáva tovar našim majetkom.

11. Komunikácia elektronickými prostriedkami

Komunikácia súvisiaca so zmluvou sa môže uskutočňovať elektronickými prostriedkami.

12. Rozhodcovská doložka/zmluva

Nie sme povinní ani ochotní zúčastňovať sa na postupoch alternatívneho riešenia sporov v rozhodcovských súdoch pre spotrebiteľov.

13. Vylúčenie zodpovednosti za internetové odkazy tretích strán

Na našich stránkach používame internetové odkazy na vytváranie odkazov na iné internetové stránky. Pre všetky tieto internetové odkazy platí: výslovne vyhlasujeme, že nemáme žiadny vplyv na štýl a obsah odkazovaných stránok. Preto sa výslovne dištancujeme od všetkého obsahu na všetkých odkazovaných stránkach patriacich tretím stranám a nevhodne prispôsobujeme taký obsah, aký je náš. Toto vyhlásenie sa bude vzťahovať na všetky zobrazené internetové odkazy a na všetok obsah stránok, na ktoré sa odkazy odkazujú.

14. Jazyk zmluvy / uloženie textu objednávky

Zmluva sa uzatvára v slovenčine. Text objednávky nie je uložený nami a po vykonaní objednávky už k nej nie je možné získať prístup. Text objednávky si však môžete vytlačiť ihneď po odoslaní objednávky.

15. Fotografické práva

Všetky práva na fotografie patria spoločnosti Zechmeister s.r.o. Ich použitie bez výslovného predchádzajúceho súhlasu nie je povolené.

Luxusné značky zaručenej kvality 

Možnosť platby kartou /Paypall/ Apple Pay/ Google Pay

Dodanie ihneď zo skladu v Taliansku

Nízka cena dopravy

Možnosť vrátenia tovaru do 14 dní